Publicatieplicht betreffende ANBIstatus

Naam: Stichting Voedselbank de Helpende Hand
De voedselbank is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Voedselbanken

Fiscaal nummer: 8201.81.717

KvK: 01140921

Contact (behalve aanvraag voedselpakket):
C.Glashouwer, Oosterparkweg 7, 8862 BA Harlingen
helpendehandharlingen@hotmail.com

Aanvragen voedselpakket:
Harlingen: tel. 06-38615658 of 06-38615897
Waadhoeke: tel.06-20190121 of 06-10389396

Doneren van voedsel of andere zaken:
tel. 06-13486071

Doelstelling:
-het bestrijden van (verborgen) armoede
-hulp aan cliënten om tot een structurele verbetering van hun situatie te komen
-het op relevante plaatsen aan de orde stellen van de bij het realiseren van de doelstelling gesignaleerde maatschappelijke misstanden

Beleidsplan: Voortzetting van de bestaande activiteiten
De voedselbank werft het benodigde geld door verzoeken te richten aan charitatieve stichtingen en gemeenten in de regio, door het lidmaatschap van de landelijke vereniging van voedselbanken en door het stimuleren van giften van kerken en particulieren middels lezingen en andere voorlichting. Het vermogen dat op deze manier is opgebouwd wordt besteed aan de reguliere uitgaven. Een vermogen meer dan anderhalf keer de jaarlijkse uitgaven acht de voedselbank onnodig.

Bestuurssamenstelling:
C.Glashouwer (voorzitter)
P.de Beer (secretaris/penningmeester)

Beloningsbeleid: De vrijwilligers kunnen hun onkosten declareren.Jaaroverzicht 2020
Voedselbank Noordwest Friesland (de Helpende Hand) is opgericht in januari 2006 en was het afgelopen jaar werkzaam in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. De Helpende Hand is lid van de landelijke vereniging van voedselbanken.
De hoofdlocatie bevindt zich in Harlingen. Verder zijn er uitdeelpunten in Franeker en in St. Annaparochie.
Daarnaast rijden er op de dag van de uitgifte acht vrijwilligers een eigen route naar verschillende dorpen om de pakketten thuis te bezorgen bij klanten die niet in staat zijn deze op te halen (ca. 60).

De Helpende Hand deelt eenmaal per twee weken een pakket uit van ca 25-30 producten waarin in elk geval brood, aardappelen, verse groente, en doorgaans ook vlees, fruit en zuivel zijn opgenomen.
In december 2019 bedroeg het aantal gezinnen dat een pakket ontving 216. In december 2020 telde de voedselbank 225 gezinnen. Dat betekent dat het aantal klanten stabiliseert ondanks de coronacrisis.

De Helpende Hand werkt met een groot aantal instanties samen, zoals de gemeentelijke gebiedsteams en de kledingwinkel van het Leger des Heils in Harlingen. Daar is in Franeker een ´sociale´ kledingwinkel bij gekomen.
Er is een Sinterklaasspeelgoedactie, een particulier initiatief ter ondersteuning van de gezinnen die bij de voedselbank aangesloten zijn.

Corona: de uitbraak van covid 19 heeft ook gevolgen voor de activiteiten van de voedselbank gehad.
-Sinds maart worden de pakketten niet meer verstrekt in kratten die door de klant overpakt worden in tassen enz.. Wij delen nu uit in bananendozen, terwijl de klant buiten blijft. Daardoor het contact geminimaliseerd wordt.
-Er worden geen fysieke teamvergaderingen gehouden. Ook de open dag kon niet doorgaan.
-Er worden geen supermarktacties gehouden, en evenmin worden er lezingen e.d. verzorgd.
-De intake die anders bij de belanghebbenden thuis werd gedaan, gebeurt nu telefonisch en digitaal.
-Tegelijk heeft de voedselbank geprofiteerd van de lockdown door de levering van voedsel dat anders voor de horeca bestemd was.

Financiële ondersteuning: de Helpende Hand ontving giften van stichtingen, bedrijven, instellingen, kerken en particulieren en de beide gemeenten van het werkgebied. Met name is de toename van giften van particulieren en kerken opvallend. Hiermee tonen mensen hun goede wil en betrokkenheid in deze crisistijd.

Opmerkelijke zaken:
-De dierenambulance Waadhoeke is begonnen met een voedselbank voor huisdieren. Via flyers en mondeling hebben wij onze klanten daarover geïnformeerd.
-De inzameling van DE-punten was met een opbrengst van ruim 500.000 punten een groot succes. Ook der Lions zamelden punten in (ruim 250.000!) Het levert ongeveer 1600 pakken koffie op.
-Al een poos merken wij dat de locatie in Harlingen te klein is. Tot onze vreugde heeft de eigenaar besloten het pand te vergroten. In november is er een aanvraag bij de gemeente ingediend, en de verbouwing staat voor het voorjaar 2021 gepland.

Het financiële overzicht 2020 laat een ruim positief saldo zien. Dat is zeer welkom voor de a.s. verbouwing. Het stelt ons instaat om de hernieuwde inrichting goed aan te pakken.