Doelstelling

Het doel van de voedselbank is mensen bij te staan door voedselpakketten beschikbaar te stellen in een periode waarin dat heel erg nodig is. Tegelijk wil de voedselbank meehelpen te zoeken naar een uitweg uit de problemen. De Helpende Hand is werkzaam in Harlingen en de Waadhoeke.

Wat is een voedselpakket?

De voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs artikelen in die om de één of andere reden niet meer verkocht kunnen worden, maar kwalitatief nog goed zijn. Het streven is een zo compleet mogelijk pakket samen te stellen. Dat wil zeggen een pakket met zowel houdbare als verse producten. Deze pakketten worden eenmaal per twee weken beschikbaar gesteld.

Criteria

De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet kunnen rond komen. Bij toekenning van voedselpakketten volgt de voedselbank de landelijke criteria. Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen (en eventuele aflossingen) zijn betaald.


Als het besteedbare inkomen per huishouden lager is dan de volgende bedragen per maand, komt het huishouden in aanmerking voor een voedselpakket: -Eenpersoonshuishouden € 300. -Bij een meerpersoonshuishouden wordt dit bedrag voor iedere volgend gezinslid vermeerderd met € 110.

Aanmelding

Bel 06-13486071 voor algemene info over de uitgifte, producten, openingstijden enz. (tijdens kantooruren). Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, belt u dan voor Harlingen tel. 06-38615658 of 06-38615897. Voor de Waadhoeke kunt u bellen met tel.06-20190121 of 06-10389396.
Of stuur een mailtje naar helpendehandharlingen@hotmail.com
Mensen kunnen ook aangemeld worden door instanties zoals zorginstellingen, kerken en artsen. Iemand van de voedselbank komt dan persoonlijk langs om de gang van zaken te bespreken. Dat is niet alleen om de aanvraag te toetsen, maar ook om mee te denken over de vraag hoe de situatie structureel verbeterd kan worden.

Stichting Voedselbank De Helpende Hand | ANBI | Jaaroverzicht 2022 | Integriteit en vertrouwenspersonen | KvK 01140921 | Privacy statement | ©2023 Glashouwer Design